DOMOV / PREDSTAVITEV

PREDSTAVITEV

Uradno rojstvo sindikata sega v junij 1994, čeprav so bili vzdrževalci sindikalno aktivni že v osemdesetih prejšnjega stoletja. Z združitvijo sindikatov SD SVTK Celje, SD SVP Maribor in SD SVTK Pivka leta 2006 se je sindikat vzdrževalcev preimenoval v Sindikat vzdrževalcev Slovenskih železnic ter se pri Upravni enoti Celje vpisal v evidenco statutov sindikatov. Sčasoma so se sindikatu pridružili še delavci gradbene dejavnosti iz Celja, Pragerskega, Maribora in Murske Sobote ter delavci EI in EE dejavnosti.
Ideja o združitvi sindikatov je nastala predvsem zato, da vzdrževalci SVTK, EE, EI in gradbene dejavnosti enotno nastopijo proti enostranskim odločitvam predstavnikov delodajalca ter sami krojijo svojo usodo.
Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic je prostovoljna interesna organizacija, ki deluje neodvisno od političnih strank in organov oblasti ter se financira pretežno iz članarine.
Pri prvih korakih delovanja so nam bili v veliko pomoč kolegi iz Sindikata železniškega prometa Slovenije s katerimi še danes tesno sodelujemo. S kolegi iz SŽPS nas veže skupna problematika v družbi Infrastruktura, d. o. o., ki smo jo do sedaj uspešno predstavljali predstavnikom delodajalca družbe. Da bi problematiko še uspešneje reševali smo leta 2017 podpisali Pogodbo o sodelovanju tudi s Sindikatom strojevodij Slovenije, katerega predstavlja Silvo Berdajs.
Pri doseganju naših ciljev in reševanju razne problematike v vzdrževanju je velika ovira nizko članstvo našega sindikata, katero se v zadnjih letih še zmanjšuje zaradi upokojitev. Zaradi tega smatramo, da je pomladitev in povečanja članstva še kako potrebna. Pri tem predvsem mislimo na kolege iz vzdrževanja, kateri še niso naši člani pa bi jih želeli v naših vrstah. Vsekakor pa so v našem sindikatu dobrodošli tudi drugi zaposleni iz koncerna Slovenskih železnic, kakor tudi tisti, ki so kakorkoli povezani z železnico (študentje, upokojenci, potniki, samostojni podjetniki, vzdrževalci zaposleni v drugih družbah).
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v okviru svojih pristojnosti, ki izhajajo iz Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Uradni list RS, št. 13/1993), na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom, izdaja odločbe o reprezentativnosti sindikatov, in sicer za zveze oziroma konfederacije sindikatov in za samostojne sindikate, ki so reprezentativni v panogi, dejavnosti, poklicu, občini oziroma širši lokalni skupnosti. Reprezentativnost sindikata za posamezno dejavnost ali poklic se ugotavlja v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti in standardno klasifikacijo poklicev. Tako je dne 25. 1. 2011 sindikat pridobil lastnost reprezentativnosti v poklicih progar (M/Ž) in tehnik za signalnovarnostne naprave (M/Ž), v prihodnje pa si prizadevamo, da bi bili tudi enakovredni podpisniki Kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa.
Sindikat tesno sodeluje tudi s Svetom delavcev družbe SŽ – Infrastruktura, d. o. o. v katerem imamo tri izvoljene člane in dva poklicna člana.
V zadnjem času se spopadamo s problemom pomanjkanja delavcev na vseh področjih ter z ne napredovanjem delavcev, katerih delovna doba presega 20 let in več, kar predstavnike družbe nenehno opozarjamo. Do sedaj se lahko pohvalimo z nekaterimi uspešnimi realizacijami problemov, teh uspehov pa si želimo tudi v prihodnosti predvsem s pomočjo vseh obstoječih in novih članov.
Naštevanje vseh ugodnosti v članstvu sindikata bi bilo nesmiselno, kljub temu bi se tu izpostavil apartma blizu term Zreče, kateri je v lasti sindikata, razni popusti v zdravilišču Laško in ugodnosti naših poslovnih partnerjev.
Člani se enkrat letno srečajo na športno – družabnem srečanju in ob zaključku leta. V zadnjih letih se poleg članov sindikata SVSŽ s praktičnim novoletnim darilom obdari tudi otroke članov do 10 let. Ob raznih naravnih nesrečah, boleznih in smrtih članov solidarnostno priskočimo na pomoč poleg tega pa člani ob takšnih neprijetnostih tudi sami darujejo kakšen evro.
Sindikat vzdrževalcev slovenskih železnic se promovira preko internetne strani http://www.sindikat-svsz.si ter Facebook strani na kateri imamo čez 1000 prijateljev iz cele Slovenije.
In želimo, da tudi vi postanete naši člani in prijatelji ter s skupnimi močmi rešujemo problematiko in uresničujemo svoje cilje.

 

SVSŽ

Top